0.212 488 0 488
4.Etap 1.Kısım V2-70-71 Vadi Center Karşısı Başakşehir/İSTANBUL || bilgi@edinimo.com

EDİNİMO EĞİTİM

Edinimo Koleji’nde özellikle sınav hazırlık gruplarında tam öğrenme modeli uygulanmaktadır. Bu modele göre ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında, hemen hemen tüm öğrencilerin öğretilmek istenen tüm davranışları öğrenebileceği öngörülmektedir. Bu bağlamda;

 1. Dersin özel hedef ve hedef davranışları ile bu davranışların kazandıracağı öğrenme üniteleri belirlenir.
 2. Her bir ünitenin öğrenilebilmesi için gerekli önkoşul davranışlar belirlenir.
 3. Hazır Bulunuşluk Testi ile öğrencilerin bu davranışlara sahip olup olmadıkları belirlenir.
 4. Test sonuçlarına göre tamamlama öğretimi yapılır.
 5. Yeni davranışları kazandırmaya dönük öğretim uygulanır.
 6. İzleme değerlendirmesi yapılır.
 7. Yetersiz öğrenen öğrenciler için öğrenme etkinliği düzenlenir.
 8. Ek öğrenmenin ardından paralel test uygulanır.
 9. Tam öğrenme gerçekleştikten sonra yeni üniteye geçilir.
MODELİN FAYDALARI
 1. Her öğrenci kendi hızında ilerleyebilir.
 2. Öğrenciye ihtiyacı olduğu kadar zaman verir.
 3. Öğrenciler arasında eşitliği sağlar.
 4. Öğrenme ürünleri sürekli değerlendirilir.
 5. Süreç öğrenci düzeyine göre ayarlanabilir.
 6. Öğrencinin başarı düzeyi artar.
 7. Akademik özgüven artışı sağlar.
 8. Öğretmenin öğretim için daha iyi hazırlanmasını sağlar.
ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİTİMİ

Okulumuzda kendisine sunulan bilgileri olduğu gibi kabul etmeyen, bunların doğruluğunu sorgulayan, olaylara ve olgulara şüpheci bir tavırla yaklaşan, kanıtlara dayanarak yargıya varan bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yunanca ‘’kritikos’’ teriminden türetilen İngilizce ‘’critical’’ sözcüğü ‘’değerlendirme’’, ’’yargılama’’, ‘’ayırt etme’’ anlamına gelen ‘’eleştiri’’ terimi olarak Türkçe’ye girmiştir. Edinim Ortaokulu öğrencilerine 21. yüzyılın gereklerine uygun olarak, gördüklerini, okuduklarını, dinlediklerini olduğu gibi kabul etmek yerine bunları sürekli inceleyerek, sorgulayarak belli ölçütlere göre değerlendirerek açıklamalara ve yargılara varma becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

TAKSONOMİK BASAMAKLAR

Edinim Ortaokulu adıyla özdeş bir şekilde, asla salt bilgi tabanlı bir eğitim vermez. Bloom tarafından yapılan taksonomik basamaklar sınıflandırmasına göre öğretmenlerimiz sistematik bir biçimde ‘’öğretim sonunda öğrencide ne tür değişiklikler olacağı?’’ sorusuna cevap ararlar. Buna göre edinim süreci,

 1. Bilgi
 2. Kavrama
 3. Analiz
 4. Sentez
 5. Değerlendirme 

Basamaklarını içine alan bir etaplar bütünüdür.

Edinim Ortaokulunda LGS artık dert değil….

Çünkü;

 1. Türkiye‘de önde gelen eğitim şirketlerinin hazırladığı EdinimO’ya özel olarak hazırlanmış dijital programlar ve ölçme değerlendirme araçları.
 2. LGS Deneyimli sınav koçu tarafından yönetilen periyodik süreç izleme sınavları, etüd çalışmaları, tarama testleri, ulusal deneme sınavları.
 3. PDR bölümümüzün hazırladığı hızlı okuma, ileri hafıza teknikleri ve kronometrik test çalışmaları.
 4. Koçluk sistemi, öğrenme stiline özel çalışma planı, bireysel kazanım ve performans takibi, psikolojik destek ve stres yönetimi uygulamaları.
 5. Dersane deneyimli profesyonel kadro.
 6. Zengin yayın ve materyal desteği.
 7. Sınırsız soru bankası.

Öğrencilerimizin LGS’de üstün başarı sağlamaları için seferber edilmiştir.

EDİNİM OKULLARINDA UYGULANACAK TESTLER
ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ

Her öğrencinin öğrenme şekli farklıdır. Bu test ile öğrencinin hangi öğrenme stiline sahip olduğu tespit edilir. Bu doğrultuda eğitimler şekillendirilip süreç içerisinde öğrencinin güçlü ve eksik olduğu noktalar belirlenir. Eğitim süreci gelişim ve iyileştirme yönünde devam eder.

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ

Öğrencilerin okul başarısızlığına neden olan faktörlerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. Tespit edilen sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar süreci takip eder.

ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

Öğrencilerin çalışma davranışlarıyla ilgili tutum ve davranışlarını belirlemek ve tespit edilen yanlış davranışları değiştirmek amacıyla uygulanır.

ÇOKLU ZEKA ANKETİ

İnsanlardaki zeka tek bir boyutta değil çok farklı boyutlarda değerlendirilmelidir. Bu zeka türlerinin her biri yaşamak, öğrenmek ve insan olmak için kullanılan etkili araçlardır. Öğrencinin hangi zeka alanının daha baskın olduğu belirlenir ve sahip olduğu zeka alanıyla ilişki kurmasına yardımcı olunur. Geliştirilmesi gereken zeka bölümlerinin de fark edilmesi sağlanarak konu üzerinde yoğunlaşılır. Kısaca yetenekler ortaya çıkarılıp geliştirilir ve zayıf olan yönler kuvvetlendirilir.

HOLLAND MESLEKİ TERCİH ENVANTERİ

Holland’ın belirlemiş olduğu altı kişilik tipine göre, öğrencilerin bu kişilik tiplerinin özellikleri doğrultusunda mesleki ilgi ve yönelimlerinin tespit edilmesi amaçlanır. Test 8. Sınıf öğrencilerine uygulanır ve tercih döneminde daha sağlıklı seçimler yapabilmesi adına yol gösterici bir kaynaktır. Sonuçlar Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ve Mesleki Yönelim Envanteriyle de güçlendirilir.

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
PEABODY RESİM KELİME TESTİ
BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ
CATTELL ZİHİNSEL PERFORMANS TESTİ
PORTEUS LABİRENTLERİ
KENT EGY

Bu testler genel olarak bilişsel performans testleridir. Öğrencinin zihinsel gelişimiyle ilgili olarak bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar. Bilişsel yeteneklerinin seviyesi açısından öğrenciler okuldaki başarıları için gerekli olan donanıma sahip olmak durumundadırlar. Her iki uçta bulunan öğrenci için de geçerli olmak üzere gerekli görüldüğü takdirde farklı kurumlara yönlendirilebilirler. Bu test sonuçları bize patolojik veriler de sunabilir.

Rehberlik Servisi; öğrencinin akademik, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan kendini tanıması, anlaması; bu bağlamdaki sorunlarına çözüm bulması amacına yönelik kazanım odaklı çalışır.

Hedef;

 1. Öğrencinin kendisiyle ilgili farkındalığının artmasını sağlamak,
 2. Olumlu benlik algısı oluşturmak,
 3. Öğrencinin kendini gerçekleştirebilmesi için yol gösterici olmaktır.

Rehberlik çalışmaları üç ana temel üzerine bine edilir. Bunlar;

 1. Akademik Rehberlik
 2. Kariyer Rehberliği
 3. Psikososyal Rehberliktir.
 • Uygulamalarda Modern Eğitim Yöntemleri esastır. Bu yöntemler öğrenci merkezlidir. Öğretmen ve öğrenci birlikte aktiftirler. Bireysel farklılıklar dikkate alınır.
 • Çalışmalar veli, idare, öğrenci üçgeninde işbirliği ve eşgüdüm içerisinde yapılır.
 • Gelecekte ortaya çıkmasını istemediğimiz olay ve durumların oluşmasını engellemek amacıyla Önleyici Rehberlik Hizmetlerine önem verilir.
 • Problemlerin çözümünde Çözüm Odaklı Kısa Süreli Danışmanlık Yaklaşımı benimsenir. Sorunların nedenlerini anlamaktan çok sorunların olmadığı zamanları fark ederek bunların çözümleri üzerinde çalışan ve öğrencilerin güçlü yanlarına vurgu yapan bir yaklaşımdır.
 • Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimleri çeşitli test, anket, ölçek ve envanterlerle tespit edilerek görüşmelerle takip altına alınır.
 • Bilgilendirme çalışmaları seminer, broşür, web sayfası ve panolar aracılığıyla yapılır.
SEMİNER KONULARI

ÖĞRENCİ

*      Etkili Ders Çalışma Teknikleri

*      Hedef Belileme ve Plan Yapma

*      Zaman Yönetimi

*      Konsantrasyon ve Odaklanma

*      İletişim Becerileri

*      Stresle Başa Çıkma

*      Kaygıdan Kurtulma

*      İnternet Kullanımı

*      Mahremiyet ve İstismar

*      LGS Sınav Sistemi (7. Ve 8. Sınıflar için)

*      Okul Fobisi ve Bununla Başetme

*      Ergenlik Dönemi Özellikleri

*      Okul Başarısında Ailenin Rolü

*      Zararlı Maddelerden Korunma

*      Mahremiyet Eğitimi ve İstismar

*      İnternet ve TV’nin Negatif Etkileri ve Pozitif Kullanım

*      Aile Tutumları ve İletişim

PROJELER

*      Bir Fidan da Sen Dik

*      Kardeş Okul- Kardeş Sınıf

*      Kullanılmayan Kitaplar Doğu’ya

*      Engelleri Birlikte Aşalım

*      Her Öğrenci Bir Rehber Öğretmen

*      Kendimi Gerçekleştiriyorum Projesi

*      Kendimi Aşıyorum

DEĞERLER EĞİTİMİ

*      Empati ve Saygı

*      Öfke Kontrolü

*      Hayır diyebilme

*      Etkili Dinleme ve İletişim Kuralları

*      Nezaket Kuralları

*      Çözüm Odaklı Olalım

 

E-BÜLTEN